Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Konkordato Gider Avansı Tarifesi 13 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30800 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac…

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Tebliği Değişiklik 13/06/2019 13 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30800 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327…

 

7176 Sayılı Kanun – Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7176 Sayılı Kanun 12 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30799 Kanun No. 7176 Kabul Tarihi: 30/5/2019 MADDE 1 – 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı…

 

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2019-2021

Kayıt dışı ekonomi Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ve denetim dışında kalan ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, bazı kayıt dışı faaliyetler yasadışı olduğu halde, bazıları yasaklanmamış bir faaliyetin kastî olarak kayıtlara geçirilmemesi, dolayısıyla vergilendirilmemesi olarak ortaya çıkmaktadır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/145] ve [01/146] Sayılı Kararları

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Defınition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)” başlığıyla yayımlanan “Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8’de Yapılan Değişiklikler)”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı…

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134)

Bu Yönetmeliğin amacı; yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması, kalitenin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin…

7175 Sayılı Kanun – Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “üç Bakanlık kontrolörünün” ibaresi “iki Bakanlık kontrolörünün” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmelik Değişikliği 31 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30790 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340…

 


Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark